Tư vấn

ĐIỂM MỚI CỦA LDN 2020 TRONG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong phạm vị mục tiêu tổng quát của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và bổ sung liên quan đến công ty cổ phần nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể là “Nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt phổ biến trong khu vực và quốc tế; nâng mức xếp hạng chỉ số bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất 20 bậc theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới.

ảnh minh họa

Trong bài viết doanh nghiệp nhà nước và những điểm mới cũng đã nêu rõ việc sửa đổi về khái niệm “doanh nghiệp nhà nước’’ nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng.

Dự án Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi) dựa trên quan điểm “Tiếp tục thừa kế, phát huy kết quả và tác động tốt của các cải cách trong các LDN 1999, 2005 và 2014 trong hiện thực hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm hoặc không hạn chế.

Bảo đảm thi hành đầy đủ và nhất quán những cải cách của LDN gắn với thực hiện  Nghị quyết số 02/NQ-CP và 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 35/NQ-CP vè hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

So với LDN 2014, LDN 2020 có nhiều hơn 04 Điều và tổng cộng 66 Điều quy định về Công ty cổ phần. Trong 04 Điều được bổ sung chỉ có một Điều có nội dung hoàn toàn mới (Điều 161. Ủy ban kiểm toán), 03 Điều được bổ sung còn lại do quy định chi tiết hơn vấn đề sẵn có (Điều 129. Trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ; (Điều 130. Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ hoặc do tách kỹ thuật; (Điều 139. Cuộc họp đại hội đồng về cổ đông)

Nhưng tất cả các điều khoản riêng về công ty cổ phần trong LDN 2014 đều được sửa đổi khi được tiếp nhận vào LDN 2020

ảnh minh họa

Các sửa đổi bổ sung quy định vê công ty cổ phần được phân thành các nhóm chính sau:

  • Sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho công ty tron việc huy động nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh;
  • Sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực hiện quyền của cổ đông;
  • Sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế tốt;
  • Sửa đổi, bổ sung liên quan đến công ty cổ phần là doanh nghiệp nhà nước.

Bài viết trên giới thiệu tổng quan sửa đổi cũng như bổ sung liên quan đến công ty cổ phần, phân tích đánh giá các sủa đổi của Luật Doanh nghiệp 2014 so với Luật Doanh nghiệp 2020.

Bạn thấy bài viết hữu ích với bạn hãy để lại bình luận hoặc truy cập website Luật Gia Minh Thịnh để đọc thêm nhiều bài viết khác.

– Những lưu ý mà bạn nên biết trước khi ký vào hợp đồng thuê nhà

 4 Trường hợp bị từ chối hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Comment here